รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และธรณีเคมีของหินทิ้งและกากแร่จากเหมืองทอง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การประยุกต์สำหรับการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
Mineralogical and geochemical characteristics of waste rocks and tailings from a gold mine
in northeastern Thailand : Application for environmental impact protection.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
พฤติกรรมความล้าและคุณสมบัติคลื่นอัลตราโซนิคภายใต้ความดันล้อมของหินทรายหมวดหินภูกระดึง
ภาษาอังกฤษ
Fatigue Behavior and Ultrasonic Wave Properties under Confining Pressures of the Phu Kradung Sandstone.