คณะกรรมการของมูลนิธิ

บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาท และศิษย์ (ชุดก่อตั้ง)

จากการประชุมผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายวิชัย ภู่เจริญ ประธานกรรมการ
2 นายเริงชาติ มหาวินิจฉัยมนตรี รองประธานกรรมการ
3 นางสาวสมคิด บัวเพ็ง กรรมการ และเหรัญญิก
4 นายสุรวิทย์ ประดิษฐ์แท่น กรรมการ
5 นายประภาส วิชากูล กรรมการ
6 นายทศพร นุชอนงค์ กรรมการ
7 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ
8 นางเบญจวรรณ จารุกลัส กรรมการ และเลขานุการ
9 นายวิชาญ อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ


บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาท และศิษย์

จากการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

จากการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวสมคิด บัวเพ็ง ประธานกรรมการ
2 นายเริงชาติ มหาวินิจฉัยมนตรี รองประธานกรรมการ
3 นายสุรวิทย์ ประดิษฐ์แท่น กรรมการ และเหรัญญิก
4 นายวิชัย ภู่เจริญ กรรมการ
5 นายประภาส วิชากูล กรรมการ
6 นายทศพร นุชอนงค์ กรรมการ
7 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ
8 นางเบญจวรรณ จารุกลัส กรรมการ และเลขานุการ
9 นายวิชาญ อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ


บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาท และศิษย์

จากการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายประภาส วิชากูล ประธานกรรมการ
2 นายเริงชาติ มหาวินิจฉัยมนตรี รองประธานกรรมการ
3 นายสุรวิทย์ ประดิษฐ์แท่น กรรมการ และเหรัญญิก
4 นายวิชัย ภู่เจริญ กรรมการ
5 นางสาวสมคิด บัวเพ็ง กรรมการ
6 นายทศพร นุชอนงค์ กรรมการ
7 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ
8 นางเบญจวรรณ จารุกลัส กรรมการ และเลขานุการ
9 นายวิชาญ อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ


บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาท และศิษย์ (ชุดใหม่)

จากการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายทศพร นุชอนงค์ ประธานกรรมการ
2 นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3 นายพงษ์ศักดิ์ ทองอำไพ กรรมการ
4 นายนพดล พิณพิพัฒน์ กรรมการ
5 นายจีรศักดิ์ พิพัฒน์ศิริกุล กรรมการ และเหรัญญิก
6 นายวิชาญ อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ