คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 743

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2555

ได้พิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท

เป็นนักวิชาการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงการธรณีวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีสืบไป

รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

(ได้รับเหรียญรางวัลคะแนนเยี่ยมและทุนเล่าเรียนรำไพพงศ์

จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีพุทธศักราช 2491 สอบแข่งขันชิง

ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาธรณีวิทยาที่สหรัฐอเมริกาได้รับ Professional Degree สาขาวิศวกรรมธรณี

ในปีพุทธศักราช 2492-2496 จาก Colorado School of Mines

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาธรณ๊วิทยา

จากมหาวิทยาลัยโคโรราโด ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช 2500

และได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพแห่งวิศวกรรมควบคุม (กว.)

ประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อปีพุทธศักราช 2500 ร่วมก่อตั้งภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

เมื่อปีพุทธศักราช 2501 ได้รับทุน AID National Academy of Science

ไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช 2504-2506

ก่อนโอนราชการไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมก่อตั้งภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภาควิชาฯ

เมื่อปีพุทธศักราช 2507-2509 โอนกลับมารับราชการที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2509 ได้ทุน NORAD-University of Oslo

ไปทำวิจัยที่ประเทศนอร์เวย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2511-2512

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2513-2519 ได้รับทุน "ธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์อโมโค"

จากบริษัท Amoco และกรมทรัพยากรธรณี ประมาณ 5 ล้านบาท

มาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯเมื่อปีพุทธศักราช 2515

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2516

เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญระดับชาติ เช่น กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO พุทธศักราช 2515-2548)

กรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ (พุทธศักราช 2522-2548)

เป็นกรรมการประเมินผลงานสายงานด้านธรณีวิทยาในระดับ 7ว. และ 8ว. ของกรมทรัพยากรธรณี (พุทธศักราช 2535-2548)

ในด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท เป็นอาจารย์ที่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการสอน

ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านธรณีวิทยาซึ่งเป็นเรื่องยากให้นิสิตในสาขาต่างๆ

ได้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของนิสิตจำนวนมาก

และมีผลวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติหลายรางวัล

รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท เป็นอาจารย์ผู้แสวงหาความรู้ในด้านวิชาการและชอบที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกับธรณีวิทยาอย่างสม่ำเสมอ สังเกตได้จากอาจารย์มีผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 เรื่องคือ

"การสำรวจหาแหล่งแร่โปแตชในแอ่งที่ราบสูงโคราชองประเทศไทยด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์"

และ "การประยุกต์ทฤษฎี กำเนิดน้ำมันฝาง ในการสำรวจหาน้ำมันในแอ่งเทอร์เซียรีของประเทศไทย"

จากผลวิจัยเรื่อง "การสำรวจหาแหล่งแร่โปแตชในแอ่งที่ราบสูงโคราชของประเทศไทยด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์"

อาจารย์เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสำรวจหาแหล่งแร่โปแตช ที่นำมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของปุ๋ย

ด้วยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้คิดทฤษฎีเตาขนมครกสำหรับทำนายแหล่งแร่โปแตช ทำให้สามารถเจาะพบแหล่งแร่โปแตชได้หลายแห่ง

และผลงานวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ทฤษฎี กำเนิดน้ำมันฝาง ในการสำรวจหาน้ำมันในแอ่งเทอร์เซียรีของประเทศไทย"

ทฤษฎีนี้ได้เปลี่ยนจากการใช้วิธีการทางธรณีเคมีมาเป็นการใช้วิธีทางธรณ๊ฟิสิกส์

ในการพยากรณ์หาแหล่งน้ำมันในบริเวณชั้นตะกอนบก จากการสำรวจ

และขุดพบแหล่งน้ำมันด้วยวิธีการของทฤษฎีนี้ ได้พบแหล่งน้ำมันจำนวนมหาศาลในตอนกลางของประเทศไทย

โดยเฉพาะที่ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วิธีนี้สามารถประหยัดเงินในการสำรวจจำนวนมหาศาล

นอกจากผลงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้แล้ว ยังมีงานอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาซึ่งล้วน

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติจึงได้พิจารณาคัดเลือก

ให้ท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2528

ที่สำคัญที่สุดคือรองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาทเป็นผู้มีอุปการคุณต่อภาควิชาธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตภาควิชาธรณีวิทยาที่มีผลการเรียนดี

มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

จนถึงปัจจุบัน นับว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการกับภาควิชาและวงการธรณีวิทยาของประเทศไทยเป็นอย่างสูง

จึงเห็นสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยเหตุที่รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

ได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป