รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาประจำปี 2560

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวกมลพรรณ       พันธุ์นิธิประเสริฐ

2. นายณัฐวุฒิ           ทรัพย์ไพบูฃย์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2560

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาธรณีวิทยา

1. นางสาวฐิติพรรณ       อัศวินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2560

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี

1. นางสาววิมล       สุขพลำ