ขอแสดงความยินดี!!

นิสิตภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายพิชญ โหตรภวานนท์ ชั้นปีที่ 3 นางสาวพิชญาวีร์ กิตติธนานุวงศ์ และนางสาวณฤดี สายกระสินธุ์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันตอบปัญหาธรณีศาสตร์ (Geoquiz Competition) ในงาน Geoscience Industrial Week ประจำปี 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Geoscience Industrial Week ประจำปี 2018 ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม เป็นการแข่งขันตอบปัญหาด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และความรู้ทั่วไป จำนวนทั้งหมด 105 ข้อ โดยใช้เวลาข้อละ 1 นาทีและทีมที่ตอบถูกและตอบได้เร็วที่สุดจะได้รับคะแนนมากที่สุดตามลำดับ การแข่งขันแบ่งเป็นเป็นสองรอบได้แก่รอบ Preliminary Round จำนวน 45 ข้อ และ Final Round จำนวน 60 ข้อ

นิสิตและภาควิชาธรณีวิทยาขอขอบคุณ มูลนิธิอาจารย์ไสว สุนทโรวาส สำหรับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้