อ.สายัณห์ บริจาค CUGA และมูลนิธิ อ.ไสวและศิษย์ เนื่องในวันเกิด ที่ BIG C สะพานควาย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557