สังสรรค์ที่สมบูรณ์ภัตตาคาร จามจุรีสแควร์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559