•   


ENVIRONMENT DIVISION
Project : โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล แอ่งน้ำบาดาลระยอง และแอ่งน้ำบาดาลชลบุรี


Location : ชลบุรี ระยอง
Owner :กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Scope of Work :
  • ศึกษาค่าคุณภาพและค่าพื้นฐานของโลหะหนัก ในพื้นที่ศึกษา
  • อ้างอิงค่าพื้นฐานโลหะหนัก เพื่อปรับปรุงกฎหมายน้ำบาดาล
  • ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุทกธรณีวิทยา และกลไกทางธรณีเคมี เพื่อกำหนดต้นตอของสารปนเปื้อน เช่น Hevy metal antroplogenic หรือจากธรรมชาติ
  • ดำเนินการออกแบบสื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
  •