•   


INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
Project : โครงการติดตั้งโปรแกรมและแก้ไขข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลพบุรี


Location :เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
Owner : เทศบาลเมืองลพบุรี
Scope of Work :
  • ติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
  • โอนย้ายฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
  • ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีร่วมกันได้
  • ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ภาษี การเชื่อมโยง Indexing ต่างๆ
  • นำเข้าข้อมูลแปลงที่ดิน พร้อมทั้งปรับปรุง ตรวจสอบให้ถูกต้อง
  • ลงข้อมูลที่นำเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลฯ
  •