•   
วิสัยทัศน์

         เป็นผู้นำด้านบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพยากรธรณีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในภูมิภาคอาเซียน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ


พันธกิจ

1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวิชาชีพ และมีความเคารพซึ่งกันและกัน
2. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
3. ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เข็มมุ่ง

1. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
3. ทำงานเป็นทีม
4. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด