•   สาขาทรัพยากรน้ำ

 • งานอุทกธรณีวิทยา

 • งานศึกษาและจัดทำแผนที่น้ำบาดาล
 • งานสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจน้ำบาดาล
 • งานเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล
 • งานตรวจสอบและติดตามระดับน้ำบาดาลในหลุมเจาะ
 • งานสูบทดสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติการซึมผ่านของชั้นหินอุ้มน้ำ
 • งานเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
 • งานศึกษาและจัดทำแบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบน้ำบาดาล
 • งานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรน้ำบาดาล
 • งานวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
 • งานอุทกวิทยา

 • งานวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดิน
 • งานประเมินความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ
 • งานบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน
 • งานศึกษาและวิเคราะห์สมดุลน้ำ
 •