•   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • งานจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ฐาน จากข้อมูลการสำรวจภาคพื้นดินและภาพถ่ายทางอากาศ
 • งานสำรวจ ประมวลผล เพื่อจัดเตรียมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานจัดทำแผนที่สาธารณูปโภค
 • งานงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และแบบจำลองสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • งานพิมพ์แผนที่ในมาตราส่วนต่างๆ ตามลักษณะการนำไปใช้งาน
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
 • งานออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • งานสำรวจข้อมูลทางสถิติเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูลประชากร ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
 •