•   สาขาทรัพยากรธรณี

 • งานธรณีวิทยาและแหล่งแร่

 • งานแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
 • งานสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา
 • งานศึกษาแร่และสินแร่ด้วยวิธีศิลาวรรณนา
 • งานเจาะเก็บตัวอย่างดินและหิน
 • งานขุดหลุมทดลอง และขุดร่องสำรวจ
 • งานวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างดินและหินที่ได้จากการเจาะ
 • งานสำรวจธรณีเคมีและการเตรียมตัวอย่าง
 • งานสำรวจธรณีฟิสิกส์
 • งานสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่และการจัดทำแผนที่
 • งานสำรวจการประเมินศักยภาพแหล่งและการพัฒนาและนำพลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้นมาใช้ประโยชน์
 • งานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่งานศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ถ่านหินคุณภาพต่ำและสารพลอยได้มีค่าจากขบวนการถ่านหินผสมน้ำ การผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนใต้ดิน และผลิตภัณฑ์ถ่านโค๊ก
 • งานพัฒนาธุรกิจแร่่

 • งานประเมินปริมาณแร่สำรอง
 • งานประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ประเภทต่างๆ
 • การกำกับดูแลใบอนุญาตสำรวจ
 • การประเมินศักยภาพและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรแร่และเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 •