•   สาขาสิ่งแวดล้อม

 • งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • งานวิศวกรรมน้ำเสีย
 • งานวิศวกรรมประปา
 • งานวิศวกรรมระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
 • งานสำรวจและประเมินพื้นที่ผิวดินและใต้ดิน
 • งานศึกษาและวิเคราะห์การตรวจติดตามมลพิษและการกำหนดมาตราการลดผลกระทบ
 • งานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 • งานศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • งานศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานศึกษาและจัดทำแบบจำลองน้ำบาดาลเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่
 • งานศึกษาและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
 • งานสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานทางธรรมชาติ
 •