•   สาขาวิศวกรรม

 • งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

 • งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและการสำรวจพื้นที่ในทะเลและแนวชายฝั่ง
 • งานสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาความเป้นไปได้ของโครงการและงานออกแบบทางวิศวกรรม ที่ครอบคลุมถึง
 • โครงสร้างฐานรากและกำแพงกันดิน
 • การประเมินเสถียรภาพดินและหิน
 • เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
 • สิ่งอำนายความสะดวกบนฝั่งและนอกชายฝั่ง
 • ระบบขนส่งมวลชล
 • ระบบชลประทาน
 • ระบบทางด่วน สนามบิน รางรถไฟ และสะพาน
 • โครงการอาคารสูงและที่พักอาศัย
 • งานวิศวกรรมเหมืองแร่

 • งานจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอประทานบัตร
 • งานออกแบบและวางผังการทำเหมือง
 • ที่ปรึกษาในการทำเหมืองแร่
 • ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูเหมืองแร่
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 • งานพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
 • งานพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังความร้อน
 • งานพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 •